Students

ผลคะแนนสอบเข้าเรียนห้องเรียนปกติ

ปีการศึกษา 2564

 

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 

 

รหัสผู้ใช้ / รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน

 

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th Webmaster : narinukun.web@gmail.com