แบบสอบถามความคิดเห็น
การจัดทำระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าโรงเรียน
สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความเห็นของท่าน เห็นด้วยควรจัดทำ 67 คน ไม่เห็นด้วยควรระงับ 8 คน
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

กลับหน้าหลัก