แบบสอบถามความคิดเห็น
การจัดทำระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าโรงเรียน
สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
 
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น
            ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6   
 
ความเห็นของท่าน
            เห็นด้วยควรจัดทำ
 
            ไม่เห็นด้วยควรระงับ
  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

แตะ หรือคลิ๊ก เพื่อส่งข้อมูล >>
ผลการตอบแบบสอบถาม
 


Scan QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม