แบบสำรวจข้อมูล ของโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 

 

เพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้ เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน

รหัสเขตพื้นที่ ในการเข้าระบบ

 

 
คำชี้แจง 
1. ให้โรงเรียน กรอกข้อมูล ตามแบบสำรวจข้อมูล (แบบสำรวจฉบับกระดาษ) ของโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
      1.1 แบบสำรวจ ข้อมูลครู
      1.2 แบบสำรวจ รูปแบบการเรียนการสอน
      1.3 แบบสำรวจ ความต้องการของโรงเรียน
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมและสรุปผลแบบสำรวจข้อมูลตามข้อ 1 (แบบสำรวจฉบับกระดาษ) การสำรวจข้อมูลของโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นภาพรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งสรุปผล การสำรวจผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://1tambon1school.go.th และสรุปรายงาน การสำรวจข้อมูล ของโรงเรียน เสนอผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล ในการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
 
   
กลุ่มไลน์ รร.คุณภาพ ระดับประถมศึกษา กลุ่มไลน์ รร.คุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา
 

แบบสำรวจ ข้อมูลครู

จำนวนเขตพื้นที่ฯ ทั้งหมด 225 เขต

จำนวนเขตพื้นที่ฯ เข้ากรอกข้อมูลแล้ว 225 เขต

คงเหลือ 0 เขต

 

แบบสำรวจ รูปแบบการเรียนการสอน

จำนวนเขตพื้นที่ฯ ทั้งหมด 225 เขต

จำนวนเขตพื้นที่ฯ เข้ากรอกข้อมูลแล้ว 225 เขต

คงเหลือ 0 เขต

 

แบบสำรวจ ความต้องการของโรงเรียน

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 7,983 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียนที่เขตฯเข้ากรอกข้อมูลแล้ว 7,946 โรงเรียน

คงเหลือ 37 โรงเรียน

 
โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th