แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


โรงเรียนที่ยังไม่ตอบแบบยืนยัน 0 โรงเรียน

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

ที่ รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน ชื่อเขต ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด
1

 First / Previous / Next / Last

กลับหน้าหลัก

โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th