แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 
 

รหัสผู้ใช้ /รหัสผ่าน = รหัสกระทรวง
เมื่อเข้าระบบได้แล้ว เพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้ ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน

โรงเรียนที่ตอบแบบยืนยันแล้ว 240 โรงเรียน
โรงเรียนที่ยังไม่ตอบแบบยืนยัน 0 โรงเรียน

โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th